Kas yra Dievas?
 
Dievas yra visatos Kūrėjas, kuris trokšta, kad mes pažintume Jį. Jis trokšta, kad mes pasitikėtume Jo stiprybe, meile, teisingumu, šventumu bei gailestingumu ir patirtume visa tai. Taigi visiems norintiems Jis sako: „Ateikite pas Mane“.
Skirtingai nei mes, Dievas žino, kas įvyks rytoj, kitą savaitę, kitais metais, kitą dešimtmetį. Jis sako: „Aš skelbiu dalykus nuo pat pradžios ir pasakau, kas dar nėra įvykę“. Jis žino, kas įvyks pasaulyje. Dar svarbiau yra tai, kad Jis žino, kas įvyks jūsų gyvenime, ir gali būti kartu su jumis, jeigu jūs pasirinkote priimti Jį į savo gyvenimą. Jis mums sako, kad Jis gali būti mūsų prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje“. Bet mes turime nuoširdžiai ieškoti Jo. Jis sako: „Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite“.Tai nereiškia, kad tie, kurie pažįsta Dievą, išvengs sunkių gyvenimo laikotarpių. Jie neišvengs. Tačiau Dievo artumas suteikia ramybės ir stiprybės. Vienas Jėzaus mokinys tai apibūdino taip: „Mes visaip spaudžiami, bet nesugniuždyti; suglumę, bet nenusivylę; persekiojami, bet nepalikti; parblokšti, bet nežuvę“. Nei viena problema nėra Dievui neįveikiama. Jis yra didesnis nei visos problemos, su kuriomis mes galime susidurti, ir mes nesame palikti vieni susidoroti su jomis, nes Dievas mums padeda.
 
"Dievas atėjo į žemę, kad išgelbėtų mus. „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas“. Jėzus - Dievo Sūnus žmogiška išvaizda noriai prisiėmė visas mūsų nuodėmes ir sumokėjo už mus mirties bausmę. „Mes iš to pažinome meilę, kad Jis už mus paguldė savo gyvybę“. Jis patyrė kankinimą, lėtą mirimą, žeminančią mirtį uždūstant ant kryžiaus dėl to, kad mums būtų atleista.

Jėzus kitiems iš anksto sakė, kad Jis bus nukryžiuotas. Jis sakė, kad, praėjus trims dienoms po mirties, Jis vėl prisikels, įrodydamas, jog Jis yra Dievas. Jis sakė, kad po trijų dienų po to, kai Jis bus palaidotas, Jis pasirodys fiziniame kūne tiems, kurie matė Jo nukryžiavimą. Tą trečią dieną Jėzaus kapavietė buvo rasta tuščia ir daug žmonių liudijo matę Jį gyvą.

Dabar Jis mums siūlo amžinąjį gyvenimą. Tai yra mums siūloma Dievo dovana, kurią gauname, kai prašome Jo ateiti į mūsų gyvenimą. „Dievo dovana - amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų“. Jeigu mes atgailaujame dėl savo nuodėmės ir atsisukame į Dievą, mes galime per Jėzų Kristų turėti amžinojo gyvenimo dovaną. Jis nori ateiti į mūsų gyvenimus ir padėti mums.
 
Jėzus sako, kad tie, kurie savo gyvenime pasitiki Juo, tarsi stato savo gyvenimą ant Uolos. Nesvarbu, kokia krizė beištiktų jus šiame gyvenime, Jis gali išlaikyti jus stiprius. Jėzus Kristus sakė: Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį“.

Jūs dabar galite priimti Jėzų į savo gyvenimą. „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais“. Tik Per Jėzų Kristų mes galime sugrįžti pas Dievą. Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Jėzus kvietė: „Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu“.

Dabar tu gali paprašyti, kad Dievas ateitų į tavo gyvenimą. Tai gali padaryti per maldą:
 
 Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
(Malda - kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti, bei padėka už tai).
 
Ar tu ką tik nuoširdžiai kvietei Dievą į savo gyvenimą? Jeigu taip, tai tu turi jo laukti. Dievas keičia tavo žemiškąjį gyvenimą, bei suteikia amžinąjį. Nesvarbu, kas nutiks pasaulyje aplink tave, Dievas pasirūpins tavimi.
 
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti. 
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net