Pašaukimas
 
Efeziečiams 4, 1-6
1. Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti.
2. Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje,
3. siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais.
4. Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai.
5. Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas.
6. Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.
 
Žmogus savo gyvenime turi rasti vieną ar kelis svarbiausius atsakymus, kuriais jis apsispręstų už visavertį gyvenimą. Šis atsakymas – tai atsiliepimas į Dievo kvietimą, pašaukimą. Dievas kviečia žmogų gyventi pilnatvėje. Ir mes žmonės esame pašaukti Dievo - skelbti Jo žodį, jam tarnauti, bei būti su Juo.
 
Žmogus yra pašauktas būti ir gyventi iš nebūties, kurdamas bei leisdamas sau ir kitiems būti bei gyventi. Tai atspindi jo Kūrėją - Dievą.
 
Luko 4, 18-19
18. „Viešpaties Dvasia ant manęs, nes Jis patepė mane skelbti Gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems-regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų
19. ir skelbti maloningųjų Viešpaties metų”.
 
Galatams 5, 13-26
13. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems.
14. Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: „Mylėk savo artimą kaip save patį”.
15. Bet jeigu jūs vienas kitą kremtate ir ėdate, saugokitės, kad nebūtumėte vienas kito praryti!
16. Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų.
17. Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia-kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko
norėtumėte.
18. Bet jei jūs Dvasios vedami, nebesate įstatymo valdžioje.
19. Kūno darbai aiškūs-tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,
20. stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,
21. pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.
22. Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,
23. romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.
24. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.
25. Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.
26. Nesivaikykime tuščios garbės, neerzinkime vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.
 
Vykdykite savo pašaukimą - vykdyti Dievo valią. Nes tik Dievas gali jums padėti net ir pačioje blogiausioje situacijoje.
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net