Velykos
 
 Velykos mūsų tautoje švenčiamos beveik visų. Visgi retas suvokia jų prasmę. „Pavasario šventė“, „bunda gamta, bundame ir mes“, margučių bei džiaugsmo šventė“- tokie atsakymai dažnai skamba, paklaustų apie Velykų prasmę, žmonių lūpose. Šie atsakymai, kaip ir velykiniai margučiai, gražūs, tačiau nei vieni, nei kiti su šią švente neturi nieko bendro.
 

 
Kas visgi yra Velykos?
 
 Velykos yra krikščionių šventė, reiškianti Jėzaus prisikėlimą iš numirusiųjų po nukryžiavimo. Jėzus Kristus pasiaukojamai mirė už mus visus, kad dabar galėtume būti laisvi nuo slegiančios nuodemių naštos. Velykų dieną buvo suduotas triuškinantis smūgis nuodėmei bei mirčiai. Nuo tada laisvę skelbianti Evangelijos žinia pamokslaujama visuose tautose. Kiekvienas, girdintis ją, kviečiamas priimti Jėzų ir Jo auką, kad galėtų būti išlaisvintas ir gyventi danguje amžinai su Dievu. Jėzaus auka reiškia perėjimą iš tamsos į šviesą, iš vergovės į laisvę, iš mirties į gyvenimą, iš liūdesio į džiaugsmą. Tik Jėzus gali žmogų išlaisvinti, pagydyti ir pastatyti ant kojų gyvenimui.
 
Jeigu norite priimti Dievą - Jėzų Kristų į savo širdį ir gyvenimą, prašome nuoširdžiai pasimelsti:
 
           Tėve mūsų, kuris esi danguje,
          teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
 
(Malda - kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti, bei padėka už tai).
 
Tikėkite Dievu ir būsite išgelbėti. 
 
nes „Teisusis gyvens tikėjimu“. 
 
 
  © 2008 Dievas.net